Tecza

48 tekstów – auto­rem jest Tecza.

Mo­wiac "ufam Ci - nie zep­suj te­go" tak nap­rawde bar­dzo da­leko nam do zaufa­nia, bo gdy w ko­gos wie­rzy­my i mu ufa­my to nie pot­rze­ba ani grozb ani zas­trze­zen, one sa wy­razem niepew­nosci i zwatpienia. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 lipca 2011, 23:25

Chcac po­now­nie do­pus­cic do wladzy czlo­wieka, kto­ry w przeszlos­ci na­duzy­wal swo­jej po­zyc­ji da­jemy po­pis wlas­nej glupoty.


Bo jak o tym mys­le to mnie az no­si. To od­nosnie dog­rywki wy­borow w mo­jej gmi­nie, gdzie czlo­wiek ska­zany za "udziela­nie so­bie pre­mii" mo­ze zos­tac po­now­nie burmistrzem. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 2 grudnia 2010, 20:49

Ciez­ko o praw­dzi­wa przy­jazn mie­dzy kims kto ma pas­je, a kims kto jej nie ma. Zbyt szyb­ko i zbyt lat­wo po­jawia sie zazdrosc. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 3 listopada 2010, 19:19

To co dla Ciebie jest ra­jem, dla mnie mo­ze byc pieklem. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 2 listopada 2010, 18:18

Naj­pierw sie narze­ka, ze zy­cie jest nud­ne i poz­ba­wione sen­su, a poz­niej na kaz­da czyn­nosc reagu­je "nie chce mi sie", "to nie dla mnie". Trze­ba to zmienic, zaczne od siebie pel­na nadziei, ze mi sie uda i w kon­cu znaj­de swo­je miej­sce :) 

myśl
zebrała 21 fiszek • 1 listopada 2010, 15:15

I wca­le bym nie za­lowa­la, ze mie­dzy na­mi nic nie ma, gdy­by tyl­ko mo­ja wyob­raznia nie wy­mys­la­la ku te­mu powodow. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 31 października 2010, 20:09

Ludzie nie slysza krzy­kow i wo­lan o po­moc, za­baw­ne na­tomiast jest to z ja­ka dok­ladnos­cia slysza co w da­nej chwi­li mo­wi o nich sa­siad­ka zza sciany. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 18 października 2010, 20:52

Cza­sem tes­knie za ok­re­sem gdzie je­dynym moim prob­le­mem byl wy­mys­lo­ny pot­wor pod lozkiem.


Troche szko­da ze nie mo­ge te­raz roz­wiazac prob­le­mow swiecac la­tar­ka po podlodze. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 15 października 2010, 22:34

Jed­nej oso­by nie da sie zas­ta­pic kims in­nym. Pro­by pro­wadza do wielu niepo­rozu­mien, w efek­cie kto­rych sie­dzi­my w pus­tym po­koju i pat­rzy­my krzy­wo na mas­kotke na pol­ce kto­ra wy­daje nam sie te­raz mniej sa­mot­na niz my. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 14 października 2010, 21:13

Sa sny, kto­re w rzeczy­wis­ty spo­sob uka­zuja to cze­go naj­bar­dziej sie bo­je, budze sie w srod­ku no­cy ca­la drza­ca i za­lana po­tem. Nie lu­bie tych snow, sa zbyt praw­dzi­we, nic im nie stoi na przeszkodzie ze­by pew­ne­go dnia sta­ly sie rzeczywistoscia. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 20 września 2010, 20:06
Tecza

"Nie wierzę w to, że początek się kończy Nie wierzę, że śmierć nas rozłączy Nie wierzę, że wypada i należy Nie wierzę tym którzy zawsze lepiej wiedzą Nie wierzę w przemoc, w lewicę i prawicę, Że wszystko da się określić i policzyć Nie znoszę fałszu mody i dogmatów Sztucznych ludzi i sztucznych kwiatów"

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność